ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Με την επιφύλαξη ειδικότερης έγγραφης συμφωνίας, ισχύουν τα κάτωθι:

 • O χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων υπολογίζεται από την ημέρα που η εταιρία HYDRACOM έλαβε από τον πελάτη εγγράφως την παραγγελία, βάσει της προσφοράς που είχε συντάξει και είχε παραδώσει στον πελάτη, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας.

Εφόσον σύμφωνα με την προσφορά προβλέπεται η καταβολή προκαταβολής για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης παραγγελίας, ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων θα υπολογίζεται από την ημέρα είσπραξης της καθορισθείσας προκαταβολής. Η προκαταβολή επέχει τη θέση αρραβώνα, δεν επιστρέφεται και συμψηφίζεται μόνο με το τελικό τίμημα της συγκεκριμένης πώλησης.

Ανωτέρα βία, απεργίες, προβλήματα κατά την παραγωγή ή τη μεταφορά ή άλλοι λόγοι μη ελεγχόμενοι από την εταιρία HYDRACOM, δίνουν στην τελευταία το δικαίωμα ανάλογης παράτασης του χρόνου παράδοσης των εμπορευμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εταιρία HYDRACOM δε φέρει καμία ευθύνη έναντι του πελάτη εκ της καθυστέρησης αυτής.

Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται με απόδειξη και σε εξουσιοδοτημένο από την Εταιρία πρόσωπο ή απευθείας στην Εταιρεία ή με επώνυμη κατάθεση στο λογαριασμό της Εταιρίας, που αναφέρεται στο μπροστινό μέρος του τιμολογίου ή σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό που η Εταιρία θα υποδείξει στον πελάτη και θα αποδεικνύεται από το σχετικό παραστατικό κατάθεσης της τράπεζας.

 

 • Τα πωλούμενα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της HYDRACOM μέχρι πλήρους εξοφλήσεώς τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής από τον πελάτη, πέραν της συμφωνηθείσης και αναγραφομένης στο       παρόν έντυπο ημερομηνίας εξόφλησης, θα οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας ο οποίος αρχίζει από την ημέρα έκδοσης του παρόντος παραστατικού. Η παραλαβή από την Εταιρία συναλλαγματικών ή επιταγών δε συνιστά εξόφληση όλων των αξιόγραφων που ο πελάτης αγοραστής παρέδωσε στην HYDRACOM. Καθυστέρηση πληρωμής έστω και μίας δόσεως ή οποιουδήποτε μέρους της αναγραφόμενης αξίας πέραν των 24 ωρών από τη συμφωνηθείσα ημέρα πληρωμής, (δήλη μέρα) καθιστά ληξηπρόθεσμο και απαιτητό ολόκληρο το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα, καθώς και όλες γενικά τις απαιτήσεις της HYDRACOM από τον πελάτη, ακόμα και αν προέρχονται από άλλη αιτία και όχι από την παρούσα σύμβαση.

 

 • Για κάθε καθυστέρηση της πληρωμής του τιμήματος ή των δόσεων, σε οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλεται, ακόμη και σε ανωτέρα βία, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

 

 • Η υπογραφή του παρόντος από τον παραλήπτη, τον εκπρόσωπό του ή τον υπάλληλό του συνιστά αυτομάτως πλήρη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του. Ο παραλαβών πελάτης ή ο εκπρόσωπός του οφείλει πριν παραλάβει τα αποσταλέντα εμπορεύματα, να τα έχει προσεκτικά ελέγξει, ποσοτικά μεν βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στο παρόν έντυπο, αλλά και ποιοτικά, θέτοντας την υπογραφή του και αναγράφοντας ολογράφως με κεφαλαία γράμματα το ονοματεπώνυμό του. Σε περίπτωση όπου ο παραλαβών παρατηρήσει τυχόν διαφορές στις ποσότητες ή ποιοτικά ελαττώματα, ή ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά, οφείλει να αναγράψει τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις του πάνω στο παρόν Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής πώλησης ή Τιμολογίου, υπογράφοντας υπό επιφύλαξη την παραλαβή των συγκεκριμένων εμπορευμάτων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, ο παραλήπτης υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στην HYDRACOM μέσα σε 48 ώρες από την παραλαβή, αποδεικνυόμενης της γνωστοποιήσεως μόνο με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα, άθικτα όλα τα ανωτέρω εμπορεύματα και η HYDRACOM επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός της να υπαναχω-ρήσει από την παρούσα πώληση αζημίως. Οποιεσδήποτε δαπάνες, θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

 

 • Για οποιαδήποτε διαφωνία συμφωνείται ότι αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

 • Το κόστος συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης των εμπορευμάτων από τις αποθήκες της εταιρίας HYDRACOM προς τον πελάτη βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

 

 • Τα προϊόντα των οίκων που αντιπροσωπεύουμε καλύπτονται με εγγύηση του εργοστασίου που κατασκευάζονται. Η εγγύηση αυτή περιορίζεται μόνο στη δωρεάν αντικατάσταση του εξαρτήματος που αστόχησε. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προήλθαν από επιδείνωση της ποιότητας του νερού τροφοδοσίας, λανθασμένη επιλογή       τύπου μηχανήματος, φυσιολογική φθορά, κακή τοποθέτηση, ελλιπή συντήρηση καθώς και άλλες αιτίες εκτός ελέγχου της εταιρίας μας. Τα παραπάνω πιστοποιούνται μετά από έλεγχο του τεχνικού τμήματός μας και αφού έχουν επιστραφεί ελεύθερα στην έδρα μας.

 

 • Στην περίπτωση αποστολής μηχανήματος από τον πελάτη προς την Εταιρία για επισκευή ή έλεγχο, ο πελάτης θα ενημερώνεται γραπτώς σχετικά με την ολοκλήρωση της επισκευής. Κατόπιν αυτού, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την άμεση παραλαβή του μηχανήματος. Σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση 3 μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης του πελάτη, η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα της με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης του μηχανήματος αυτού με ή χωρίς αντάλλαγμα (αν υπάρξει υπέρ της Εταιρίας), χωρίς την παραμικρή αντίρρηση του Πελάτη ή τη διατύπωση της όποιας αξίωσης από αυτόν.
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
  • Για επιστροφές προϊόντων η εταιρεία εφαρμόζει την εξής πολιτική:
  • Δικαίωμα υπαναχώρησης: Επιστροφή των εμπορευμάτων είναι αποδεκτή μόνο εάν γίνεται εντός δεκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία πωλήσεώς τους.Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει αυτή η απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία και να επιβεβαιωθεί από αυτήν γραπτώς πριν τη λήξη της προθεσμίας μέσω κάποιου των ακόλουθων τρόπων:
  • Ταχυδρομικώς:
      Hydracom
      Πάρνηθος 17, Άγιοι Ανάργυροι
   TK: 13562 (Αθήνα)
  • Μέσω Fax: +30 210 23 21 044 
  • Μέσω e-mail: info@hydracom.gr
  • Τα επιστρεφόμενα είδη πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που τα παραδώσαμε και να μην έχει καταστραφεί η φθαρεί καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία τους. Επίσης θα πρέπει να επιστρέφονται όλα τα έντυπα, τα οποία συνοδεύουν το προϊόν (οδηγίες χρήσεως, δελτίο εγγύησης, κλπ.).
  • Δεν μπορούμε να δεχθούμε επιστροφή εμπορευμάτων τα οποία κατασκευάστηκαν κατόπιν αποκλειστικής παραγγελίας του πελάτη, είναι κατασκευασμένα για την αντίμετώπιση του ειδικού προβλήματός του, δεν αποτελούν προίόντα ευρείας κατανάλωσης και δεν είναι δυνατόν να μεταπωληθούν. Για τις περιπτώσεις αυτές θα προσυμφωνείται και θα συνυπογράφεται ειδική συμφωνία και θα ισχύουν αποκλειστικά οι όροι της.
  • Τα προϊόντα προς επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύονται απο τα νόμιμα πρωτότυπο παραστατικά τους (απόδειξη, τιμολόγιο, δελτίο αποστολής)
  • Σε περίπτωση που η αγορά είχε γίνει με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο του αποκόμματος που εκδόθηκε από το τραπεζικό τερματικό.
  • Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων, εφόσον το εμπόρευμα δεν έχει επιστραφεί στην έδρα της εταιρείας ακέραιο και σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
  • Τα έξοδα αποστολής ή μεταφορικών για την επιστροφή των προϊόντων επιβαρύνουν τον πελάτη.