Επεξεργασία νερού, ανταλλακτικά φυσίγγια, εξαρτήματα αποσκληρυντών, εξαρτήματα απιονιστών. εξαρτήματα αφαλατώσεων, ιοντοεναλλακτικές ρητίνες, φίλτρα, συστήματα αφαλατώσεων