Επεξεργασία νερού

Έχουμε την γνώση και την εμπειρία να σας προτείνουμε λύσεις σε προβλήματα που αφορούν την οικία ή την επιχείρησή σας.
Παρέχουμε φίλτρα νερού (οικιακά, βιομηχανικά), απιονιστές, αποσκληρυντές και συσκευές αφαλάτωσης θαλασσινού νερού.